Lissa 23Rose 24KDaliaTiffany's BirthdayHerma's Birthday PartyJazzmineHazelEmily 30thCherishLissaMandaHarley's 3!AngieDarley's 25thSweet 16 | EmilyAngelica's BirthdayVeronica's 30thCara 30thDailynBirthday PartyLooks Who's One!AutumnEzra's First BirthdaySaraElena's BirthdayJoseph's Birthday!